Działka budowlana Reda Betlejem

Reda , ul. Czesława Miłosza

Opis

Na sprzedaż atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 1275m² zlokalizowana przy ulicy Czesława Miłosza w Redzie Betlejem.

LOKALIZACJA:
Działka znajduje się w cichej i spokojnej okolicy w otoczeniu domów jednorodzinnych, w bliskim sąsiedztwie lasów oraz terenów rekreacyjnych.
Położenie działki gwarantuje bardzo dobrą komunikację z Trójmiastem, Półwyspem Helskim a także Wejherowem.

Spacerem dojdziemy m.in. do:
– przejścia do lasu 1min,
– sklepu spożywczego 7min,
– przystanku autobusowego 2min,
– przystanku SKM Reda Pieleszewo 14min,
– pełnej infrastruktury handlowo-usługowej 10min,

Samochodem dostaniemy się m.in. do:
– ulicy Puckiej, która prowadzi na Półwysep 3min,
– ulicy Wejherowskiej, która prowadzi do Trójmiasta 2 min,
– ulicy 12 Marca, która prowadzi przez las do Wejherowa 1min,
– szkoły podstawowej 4min,
– przedszkola 5 min,
– kościoła 4 min.

DZIAŁKA:
Nieruchomość składa się z dwóch działek o numerach 153/22 oraz 153/19. Ogrodzona z trzech stron, płaska, o kształcie zbliżonym do prostokąta z wydzieloną drogą. Droga dojazdowa do działki jest utwardzona, dojazd jest możliwy od strony dwóch ulic. Kanalizacja, woda, gaz i prąd znajdują się na sąsiedniej działce. KW bez obciążeń, wydanie możliwe od zaraz.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka 153/22 posiada etykiety:

6MN o powierzchni 0,94ha – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy usługowej zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na terenie,
– obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub bliźniaczej,
– obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu,
– dla zabudowy wolno stojącej należy zachować minimum od 40% obszaru działki jako powierzchnię czynną biologicznie, dla zabudowy bliźniaczej minimum od 35%,
– dla zabudowy wolno stojącej obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce do 30%, dla zabudowy bliźniaczej do 40%,
– obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20m n.p.t.
– dla budynków mieszkalnych obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 12,5m ; dla budynków gospodarczych i garaży obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 5,0m ,
– dla budynków mieszkalnych obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dla budynków gospodarczych i garaży obowiązuje jedna kondygnacja nadziemna; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
– obowiązują dachy strome, dwu- lub czterospadowe, symetryczne, o kątach nachylenia od 30° do 45°. Dachy winny być kryte dachówką, blachodachówką lub blachą miedzianą. Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów blachy miedzianej i materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy pulpitowe, albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego dachu,
– wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna być pastelowa, naturalna.

A. 6.IM o powierzchni ok. 0,23 ha – tereny urządzeń melioracyjnych
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny urządzeń wodnych dla retencjonowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Redy,
b) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym odprowadzenie i gromadzenie wód opadowych i roztopowych,
c) zieleń,
d) wyklucza się lokalizację budynków i obiektów pomocniczych;
2) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy;
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokość obiektów infrastruktury technicznej: do 12 m,
b) elewacje: nie dotyczy,
c) dachy: nie dotyczy;
4) szczególne uwarunkowania:
a) dojazdy:
– teren A.6.IM: z drogi publicznej 003.KDD i 004.KDD, z drogi wewnętrznej 038.KDW,
– teren A.7.IM: z drogi publicznej 004.KDD, 005.KDD, 009.KDD,
– teren A.8.IM: z drogi publicznej 005.KDD i 013.KDD,
– teren A.9.IM: z drogi publicznej 006.KDD, 013.KDD, 014.KDD – przez teren A.41.Z,WS,
– teren A.10.IM: z drogi publicznej 006.KDD i 007.KDD,
– teren A.11.IM: z drogi publicznej 007.KDD, z drogi publicznej 003.KDD poprzez teren A.32.PU,
b) dla rowu F oznaczonego na rysunku planu symbolem R0, dla rowu pośredniego F1 oznaczonego na rysunku planu symbolem R00 i ich otoczenia obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 4 pkt 5,
c) w terenach występują rowy istniejące oznaczone na rysunku planu symbolem R1, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 4 pkt 6,
d) w terenach wskazano przebieg rowów nieistniejących, oznaczonych na rysunku planu symbolem R2, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 4 pkt 7,
e) teren A.11.IM: w strefie ograniczeń wzdłuż terenu kolejowego – oznaczonej na rysunku planu, obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 4 pkt 10,
f) zasady podziału na działki:
– minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 400 m²,
– inne zasady podziału i odstępstwa zgodnie z § 5 ust. 7;
5) wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu: 0%.

A.1.Z,WS o powierzchni ok. 0,31 ha – tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych śródlądowych
1) przeznaczenie terenu:
a) zieleń (zieleń niska, krzewy, drzewa),
b) wody powierzchniowe (rowy, zbiorniki wodne),
c) dopuszcza się:
– urządzenia związane z rekreacją i wypoczynkiem,
– infrastrukturę techniczną,
– ścieżki rowerowe,
d) wyklucza się lokalizację budynków i obiektów pomocniczych;
2) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy;
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokość obiektów infrastruktury technicznej: do 12 m,
b) elewacje: dowolne,
c) dachy: dowolne;
4) szczególne uwarunkowania:
a) dojazdy:
– teren A.1.Z,WS: z drogi publicznej 003.KDD, z drogi publicznej 004.KDD,
– teren A.2.Z,WS: z drogi publicznej 004.KDD, z drogi publicznej 009.KDD,
– teren A.3.Z,WS: z drogi publicznej 006.KDD, z drogi publicznej 015.KDD poprzez teren A.19.MN i/lub przez teren A.12.ZP,US,D,
– teren A.4.Z,WS: z drogi publicznej 006.KDD bezpośrednio i przez teren przyległy A.30.MNU, z drogi przyległej od strony północnej (ul. Kwiatowej) położonej poza obszarem objętym planem,
– teren A.5.Z,WS: z drogi publicznej 006.KDD i 007.KDD, z drogi wewnętrznej 026.KDW,
b) w terenach występują rowy, oznaczone na rysunku planu symbolem R1, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 4 pkt 6,
c) teren A.4.Z,WS: przez teren przebiegają sieci rozdzielcze kanalizacji sanitarnej, wzdłuż których ustala się pas eksploatacyjny dla infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu, w którym ustala się: zakaz lokalizacji budynków i obiektów pomocniczych i trwałych nasadzeń, nieograniczony w czasie dostęp i możliwość prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych; wszelkiego rodzaju działania inwestycyjne w tym pasie wymagają uzyskania opinii gestora sieci; pas eksploatacyjny nie obowiązuję w przypadku likwidacji sieci,
d) zasady podziału na działki:
– minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 400 m²,
– inne zasady podziału i odstępstwa zgodnie z § 5 ust. 7;
5) wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu: 0%.

Działka 153/19 – wydzielona na potrzeby drogi dojazdowej

  • ID: 8829
  • Opublikowano: 1 czerwca 2023
  • Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2024
  • Wyświetleń: 260