Działka rolna blisko rzeki, jeziora i lasu

Żarnowiec

Opis

Na sprzedaż działka rolna nr 464/1 o powierzchni 976m² zlokalizowana blisko rzeki Piaśnicy w Żarnowcu.

LOKALIZACJA:
Działka znajduje się w odległości 18min. jazdy samochodem od plaży w Dębkach, 10min. spacerem od jeziora Żarnowieckiego, 2min. spacerem od lasu, 1min. spacerem od rzeki Piaśnica.

DZIAŁKA:
Nieogrodzona, płaska, o kształcie zbliżonym do kwadratu. Droga dojazdowa do działki jest nieutwardzona. Woda i prąd znajdują się na działce.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka posiada etykietę 25-R:

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej
§ 11. 1. Fragment obszaru objętego planem znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej
zabytku archeologicznego – stanowiska Żarnowiec 7, ujętej w wojewódzkiej ewidencji zabytków, której granice określono na rysunku. W strefie tej obowiązują następujące ustalenia:
1) Roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na obszarze występowania zabytków archeologicznych, mogące doprowadzić do ich przekształcenia lub zniszczenia wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, których zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator zabytków w trybie przepisów odrębnych.
2) Wszelkie widoczne w terenie oraz odkryte w trakcie badań archeologicznych relikty architektury związane z historyczną zabudową tzw. Młyna Żarnowieckiego podlegają ochronie, zachowaniu i zakonserwowaniu w miejscu występowania.”
2. Na obszarze planu ujawniono przebieg historycznych dróg, dla których ustala się nakaz ochrony i utrzymania przebiegu z dopuszczeniem możliwości ich przebudowy.
3. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytkowych zespołów, której granice określono na rysunku planu. Ochronie podlega historyczny krajobraz kulturowy oraz ekspozycja obszarów wpisanych do rejestru zabytków, objętych ścisłą ochroną konserwatorską, znajdujących się poza granicami planu. W obrębie tej strefy ustala się:
1) Zakaz zabudowy na terenach 25-R, 31-R oraz 32-R;

3) Zakaz zmian ukształtowania teren

Rozdział 10.
Szczególne warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§ 16. 1. Przez części obszaru przebiega napowietrzna linii średniego napięcia 15kV. Wzdłuż linii elektroenergetycznych średniego napięcia występuje oddziaływanie pól elektroenergetycznych. Wzdłuż linii elektroenergetycznych obowiązuje strefa ograniczeń w zagospodarowaniu w pasach o szerokościach min. po 7m na każdą stronę od linii średniego napięcia 15kV. Ewentualną możliwość zabudowy w tej strefie oraz sposób zagospodarowania tych pasów należy każdorazowo uzgodnić z zarządcą sieci. Dopuszcza się zmianę
trasy przebiegu linii. W przypadku skablowania zmiany trasy lub likwidacji linii, strefa ta nie obowiązuje.

Rozdział 13.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 20. Dla terenów znajdujących się w granicach planu ustala się stawkę procentową w wysokości 30%

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 25-R, 31-R, 32-R, 33-R, 35-R:
1) przeznaczenie terenów: tereny rolnicze:
a) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §18 uchwały,
b) dopuszcza się modernizację i przebudowę urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowych,
c) na terenie 25-R w miejscu wskazanym na rysunku planu dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych, za wyjątkiem wież widokowych;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) powierzchnia biologicznie czynna: 100 %,
b) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zasady i warunki podziału nieruchomości: zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów: obsługa komunikacyjna terenu: z istniejących dróg publicznych oraz przez tereny przyległe;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów:
a) obowiązuje zakaz zabudowy,
b) tereny są położone w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązują przepisy odrębne,
c) tereny 31-R, 32-R i część terenu 25-R znajdują się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytkowych zespołów, oznaczonej na rysunku planu, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust.3 uchwały,
d) tereny: 25-R, 33-R, 35-R są położone w Nadmorskim Korytarzu Ekologicznym, oznaczonym na rysunku planu,
e) teren 25-R znajduje się częściowo w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego, oznaczonej na rysunku planu, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust.1 uchwały,
f) przez tereny 25-R i 32-R przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §16 uchwały,
g) fragmenty terenu 25-R znajdują się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 1%, na którym obowiązują przepisy odrębne. Dla nowych obiektów budowlanych oraz nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko znajdujących
się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z Ustawą Prawo Wodne. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych substancji i materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, w szczególności ich składowania, z dopuszczeniem możliwości zwolnienia od tych zakazów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne,

j) część terenów 25-R, 33-R, 35-R znajduje się w obszarze NATURA 2000 Piaśnickie Łąki, oznaczonym na rysunku planu. Obowiązują przepisy odrębne;
6) stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

  • ID: 15335
  • Opublikowano: 2 lipca 2024
  • Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2024
  • Wyświetleń: 36