Atrakcyjna działka mieszkaniowo-usługowa Rumia

Rumia , ul. Kosynierów

Opis

Na sprzedaż atrakcyjna działka mieszkaniowo-usługowa o powierzchni 757m² zlokalizowana przy ulicy Kosynierów w Rumi.

LOKALIZACJA:
Działka znajduje się przy jednej z ważniejszych ulic w Rumi, w otoczeniu domów jednorodzinnych oraz pełnej infrastruktury handlowo-usługowej. Jednocześnie znajduje się w drugiej linii zabudowy, dzięki czemu miejsce jest ciche i spokojne.
Położenie działki gwarantuje bardzo dobrą komunikację z Trójmiastem oraz Wejherowem.

Spacerem dojdziemy m.in. do:
– Biedronki 1min,
– sklepu mięsnego 1min,
– bankomatu 1min,
– Sushi 5min,
– Kebab 4min,
– Pizzerii 7min,
– Fit Burger 7min,
– Auchan z pełnym zapleczem handlowo-usługowym 15min,
– Jump City, Decathlon, Leroy Merlin, Agata Meble 20min,
– przystanku autobusowego 2min,
– przystanku SKM Rumia 18min,
– placu zabaw 7min,
– Żłobka 9min,
– Przedszkola 4min,
– Szkoły podstawowej 11min,
– Liceum 20min.

Do centrum Gdyni dojedziemy samochodem w 20 minut, a do plaży w Mechelinkach w 15 minut.

DZIAŁKA:
Działka o numerze 5/2, ogrodzona, płaska, w kształcie prostokąta z drogą dojazdową, oczyszczona. Wymiary działki: ok. 33m x 20,5m, wymiary drogi dojazdowej: ok. 18m x 4m. Kanalizacja, woda, gaz i prąd znajdują się w drodze przy działce. KW bez obciążeń, wydanie możliwe od zaraz.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz posiada etykietę: 27.MN/MW/U.

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: MN/MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIŻ USTALONE W PLANIE, UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się:

1) przebudowy,

2) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowania terenu do parametrów i wskaźników ustalonych dla terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

5.1 eksponowane pierzeje miejskie, jak na rysunku planu,

5.2 dopuszcza się wyłącznie: bannery przylegające do ściany budynku w pasie kondygnacji przeznaczonej na usługi, szyldy, wolnostojące nośniki reklamowe o małym formacie; dla działek, dla których ustalono eksponowaną pierzeję miejską, o której mowa w pkt 5.1 dopuszcza się wyłącznie: bannery przylegające do ścian budynku, szyldy, wolnostojące nośniki reklamowe o małym formacie,

5.3 ustala się pastelową kolorystykę elewacji budynków,

5.4 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

5.5 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:

6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,

b) w terenach nr 20 oraz 27 – obowiązujące – jak na rysunku planu,

c) pozostałe – zgodnie z przepisami,

6.2 wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni obszaru inwestycji:

a) dla działek, na których ustalono eksponowaną pierzeję miejską, o której mowa w pkt 5.1 – minimum 20%,

b) dla pozostałych – maksimum 30%,

6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej obszaru inwestycji:

a) dla zabudowy usługowej na działkach dla których ustalono eksponowaną pierzeję miejską, o której mowa w pkt 5.1 – 10%,

b) dla pozostałych – 30%,

6.4 wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy usługowej oraz mieszkaniowo-usługowej na działkach dla których ustalono eksponowaną pierzeję miejską, o której mowa w pkt 5.1 – minimalna: 9m, maksymalna: 12m, (trzy kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

b) dla garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 4,5m,

c) dla pozostałych – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10m, (2-3 kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.5 formy zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami oraz usług – dowolne z wykluczeniem zabudowy szeregowej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami oraz usług – wolnostojące,

6.6 kształt dachu:

a) dla zabudowy o wysokości dwóch kondygnacji – płaski lub stromy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci od 35 do 45 stopni, z kalenicą główną równoległą (z tolerancją ±5 stopni) do przylegającej do granicy działki osi ulicy,

b) dla zabudowy o wysokości trzech kondygnacji – stromy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci od 35 do 45 stopni, z kalenicą główną równoległą (z tolerancją ±5 stopni) do przylegającej do granicy działki osi ulicy,

c) dla pozostałej zabudowy – płaski,

6.7 wielkość działki – nie ustala się,

6.8 maksymalna powierzchnia zabudowy budynku:

a) dla działek, na których ustalono eksponowaną pierzeję miejską, o której mowa w pkt 5.1 – nie ustala się,

b) dla segmentu w zabudowie bliźniaczej: 100m2 ,

c) dla pozostałych form zabudowy: 200m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

13.1 dostępność drogowa – dla terenu: nr 15 – od ulic: Ceynowy (33.KDL), Kosynierów (53.KDZ oraz spoza północnej granicy planu); nr 20 – od ulic: Żwirki i Wigury (31.KDZ), Ceynowy (33.KDL), Lotników (49.KDD); nr 27 – od ulic: Żwirki i Wigury (31.KDZ), Tysiąclecia (52.KDD) oraz Kosynierów (spoza północnej granicy planu);

13.2 parkingi – zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej,

13.4 odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

13.5 zagospodarowanie wód opadowych:

a) dla zabudowy jednorodzinnej – do gruntu w granicach własnej działki; dopuszcza się retencjonowanie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej oraz usługowej – do gruntu w granicach własnej działki, dopuszcza się retencjonowanie; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odprowadzania wód opadowych do kanalizacji miejskiej na warunkach ustalonych z Urzędem Miasta Rumi,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z niskoemisyjnych źródeł lokalnych; zakaz ogrzewania paliwem stałym,

13.9 gospodarka odpadami – należy segregować według grup asortymentowych; odbiór i wywóz przez specjalistyczne służby, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz polityką gminy w tym zakresie

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

16.1 tereny położone w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 “Pradolina Kaszubska i rzeki Redy”,

16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów,

16.3 zaleca się aby kompozycja, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów umieszczonych na elewacji budynku była indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku oraz ulicy,

16.4 zaleca się, aby dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w pkt 6.3b) przeznaczyć pod zadrzewienia zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

16.5 zaleca się dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami lokalizację terenu rekreacyjnego w formie ogrodu (w tym placu zabaw dla dzieci) o powierzchni minimum 8m2 terenu inwestycji na mieszkanie

  • ID: 10195
  • Opublikowano: 23 lipca 2023
  • Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2023
  • Wyświetleń: 391